Grenland kristne skole - historikk

 Foreningen Grenland Kristne Friskole ble opprettet 19. mars 2006 og består av menighetene:

Pinsemenigheten Evangeliehuset, Porsgrunn | Grenland Kristne Senter, Skien | Pinsekirken Tabernaklet, Skien | Troens Liv Bibelsenter, Skien

 

Grenland kristne skole er registrert i Brønnøysundregisteret (org. nr. 989 633 856) og har jevnlig styremøter og årsmøter.

 

01.04.06: Foreningen sender sin første søknad til Utdanningsdirektoratet. Det gis et formelt avslag fra regjeringen Stoltenberg med henvisning til at det er gjort vedtak om stopp for alle søknader inntil en ny privatskolelov er på plass.

 

29.03.07: Ny søknad sendes Utdanningsdirektoratet.

 

18.01.08: Flertall i Hovedutvalg for kultur og undervisning i Skien Kommune stilte seg negativ til skolesøknaden. Flere begrunnet dette med at det ikke fremgikk av saksdokumentene at det forelå noen fagplaner. Dette skyldtes en ren misforståelse da fagplanene allerede var godkjente.

 

27.02.08: Brev fra Utdanningsforbundet: ”Det innsendte budsjettet kan ikke godkjennes.” Skolen bes om å sende inn et nytt budsjett.

 

07.04.08: Udir avviser vår anke og hevder at budsjettet ikke kan godkjennes da det ikke oppfyller kravene om et realistisk budsjett. Foreningen klager på Udir´s vedtak og legger ved et revidert budsjett.

 

27.05.08: Foreningen klager og legger ved et revidert budsjett. Udir godkjenner ikke det reviderte budsjettet. Klagen oversendes Kunnskapsdepartementet. Klagen ble avvist våren 2009.

 

01.04.09: Ny søknad med revidert budsjett ble levert Utdanningsdirektoratet før fristens utløp, med håp om godkjennelse for oppstart høsten 2010.

 

Høst 09: Foreningen endrer navn fra "Grenland Kristne Friskole" til "Grenland kristne skole"

 

01.12.10: Grenland kristne skole blir godkjent av Udir for inntil 150 elever fra 1. til 10. klasse!

 

20.01.11: Øyfrid Sofienlund takker ja til å bli skolens første rektor. Hun tilsettes i en 20% prosjektstilling f.o.m 1. mars d.å. for å forberede oppstart av skolen høsten 2011.

 

01.02.11: Formannskapet i Skien gir klarsignal for forhandlinger om salg av Strømdal Skole til Grenland kristne skole.

 

01.05.11: Grenland Kristne Senter overtar Strømdal skole ved kjøp. Grenland kristne skole gjør avtale om leie.

 

16.08.11: Grenland kristne skole innvies og dagen etter er skolen i gang med 15 elever fordelt på fra 1. til og med 7. trinn. 1. oktober har skolen økt til 20 elever. Åse Kristin Stusdal er tilsatt som medlærer.

 

01.10.12: Skolen har nå 31 elever. Staben består av 5 lærere, timelærere, assistent, sektretær og renholder.

 

Sommeren 2013: Andreåret ved skolen ble avsluttet med fest for elever og venner av skolen. Ekstra oppmerksomhet til våre 8 flotte 7. trinnselever.

 

Sommeren 2014: Dette året uteksaminerte vi 3 flotte 10. klassinger, disse fikk utdelt vitnemål. 

 

Høsten 2014: Startet vi opp med 43 elever. Dette inkluderer 5 flotte 1. klassinger og 17 ungdomsskoleelever. 

1.-4. klassingene har fått tilbud om SFO.

Staben består nå av 15 ansatte, av disse er det 5 kontaktlærere, det er også faglærere, timelærere, assistenter,  sekretær og renholder.