Foreldresamarbeid - FAU 

 

Grunnskoler skal ha foreldreråd slik det går fram av Privatskolelova § 5-4. Alle foreldre i grunnskolen er medlemmer i foreldrerådet. Grenland kristne skole har valgt å organisere et arbeidsutvalg (FAU). Hver gruppe velger representant til FAU. Det er viktig å delta på foreldremøtene i klassen. Der kan du fremme dine synspunkter og arbeide for at klasserepresentanten tar opp dine saker i FAU.

 

 

 

Organisering

 

FAU konstituerer seg selv med leder og sekretær. Sekretær fører referat fra møtene i FAU, slik at alle foreldre kan orientere seg om arbeidet her. Lederen for FAU sitter også i styret til skolen sammen med eiermeinghetene og de ansattes tillitsvalgte. 

 

Leder for FAU er Paal Haugerød. E-post: FAU@gkskole.no

 

 

 

Et viktig arbeid

 

Arbeidet i FAU er viktig. Her jobbes det med å skape godt samhold mellom hjem og skole. Det er også viktig å legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene, og å skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. I tillegg tar FAU seg av å organisere en del praktisk arbeid og dugnader ved skolen.

 

 

 

Dugnader

 

FAU organiserer hvert år en del praktisk arbeid der foreldre kan få gi en håndsrekning til skolen gjennom sin arbeidsinnsats. Vi håper du som forelder ser positivt på dette. Det er kjekt å ha arbeidsfellesskap med foreldre til barna sine klassekamerater. Kontakt skaper relasjoner og det bidrar til brobygging og gode forhold også mellom elever.

 

Dugnadene er relatert til praktiske ting ute og inne. Det er satt opp en dugnad i mai hvert år. Ansvaret for juleavslutning, 17. mai feiring og sommeravslutning er også fordelt ut på de forskjellige gruppene.